Začtěte se do Bible


Jak jsem se setkal s Bohem


Vyprávění Dana a Hanky Zbínů Jak Bůh zachránil malou Haničku


Žena dvakrát položená na oltář!
Vyprávění Dana a Hanky Zbínů Jak Bůh pomohl podruhé

Cesta k Bohu

Možná si říkáte proč bych se měl stát zrovna křesťanen. Což nestačí být dobrý člověk a nikomu neubližovat? Což nevedou k Bohu i jiné cesty, jiná náboženství. Existuje vůbec nějaký Bůh. Není to pouze berlička pro slabé, pro ty co nestačí na život z vlastních sil? A tak dále.

Na druhé straně je jasně vidět, že tento svět není dokonalý a že něco není v pořádku. Člověk má vždy snahu vidět chyby jinde a tak často říkáme, jo kdyby se ostaní polepšili to by se žilo. A přitom nějak zapomínáme na svoje vlastní nedostatky.

Tou cestou k Bohu je Ježíš. On jediný prožil dokonalý život bez pochybení a položil svůj život za naše chyby. Jen skrze něho se lze dostat k Bohu. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

 

Bible říká:

1. Bůh Vás miluje

V Bibli (Jan 3.16) je napsáno "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný".

 

2. Každý člověk je hříšný a hřích ho oddělil od Boha!

"Není na světě člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil" (Kazatel 7.20), "Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy" (Římanům 3.23).

 

3. Ježíš Kristus je jediné východisko z hříchu!

"Vždyť Kristus dal svůj život jednou provždy za naše hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu" (1. Petrova 3.18). "V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni" (Skutky 4.12).

 

4. Musíte přijmout Ježíše Krista jako Vašeho Pána a spasitele!

Ježíš nazývá tuto zkušenost "znovuzrozením". On řekl: "Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží" (Jan 3.3b).

Pakliže vás tyto slova oslovila, chtěli bychom Vás nyní vyzvat abyste přijali Pána Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele. Když to učiníte, stanete se Božím dítětem. "Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi" (Jan 1.12).

 

Můžete se modlit z celého srdce následující slova:

"Pane Ježíši, uznávám nyní, že jsem hříšník. Děkuji ti, že jsi za mne zemřel na kříži na Golgotě. Otevírám teď své srdce a přijímám tě jako Spasitele a Pána svého života. Prosím převezmi zcela kontrolu nad mým životem a pomoz mi být takovým křesťanem, jak ty si to přeješ, Amen"

Pokud jste se modlil zcela upřímně, jste nyní Boží dítě. Chtěli bychom vás poprosit abyste nám o tom napsal(a) na adresu:

bop@volny.cz